Heldere doelen,
efficiënte veranderingen

"Verandering start uit onvrede, transformatie uit acceptatie"

Coachingskalender 2013

P&O advies van een doelgerichte en verbindende interim manager met uitgebreide ervaring

De prestaties en het imago van uw organisatie hangen nauw samen met de kwantiteit en kwaliteit van uw werknemers. Als er in de organisatie iets wijzigt is dat niet een op zichzelf staande wijziging. Overige zaken – waaronder personeel – veranderen ook mee. Als het personeel de “business” begrijpt en kan volgen, zal zij ook eerder de consequenties van eigen handelen kunnen doorvertalen naar resultaat.

Uw organisatie en haar omgeving

Een organisatie dient klanten, stakeholders, personeel en diens ontwikkelingen te volgen en te vertalen naar de eventuele gevolgen voor de interne organisatie. Dit omdat een organisatie niet statisch is, maar in open verbinding staat met haar omgeving.

Inzicht, strategische planning en een adequaat functiegebouw

Vanwege het directe verband tussen een organisatie en haar werknemers, is afstemming tussen de organisatiedoelstellingen en de diensten vanuit de afdeling P&O belangrijk. Een doelmatige bedrijfsvoering gaat gepaard met onder meer inzicht in kosten, baten en loonvorming. Maar ook strategische personeelsplanning en een adequaat functiegebouw zijn cruciaal.

 Veelvoorkomende P&O vraagstukken

Bestuurders, directeurs en managers krijgen regelmatig te maken met vragen als:

  • acteren leden van ons bestuur of onze directie wel conform de rol die hen is toebedeeld? Zo nee, hoe zorgen we hiervoor?
  • hoe borg je consistentie tussen beleid en uitvoering, als afgeleide van de organisatiedoelstellingen?
  • hoe stem je het P&O beleid af op de gewijzigde doelstellingen van de organisatie?
  • hoe positioneer, professionaliseer en revitaliseer je de afdeling Personeel en Organisatie; met als resultaat: P&O als business partner?
  • hoe zet je bijvoorbeeld een functiegebouw, formatieplan, CAO of managementinformatiesysteem op en hoe implementeer je dit vervolgens?
  • kunnen we ondersteuning krijgen bij reorganisaties, vakbondsonderhandelingen en het opstellen van een sociaal plan?
  • kunnen we advies en begeleiding krijgen bij instroom, doorstroom en uitstroom van personeel?

Als senior HR business partner met een strategische én tactische instelling is Berg Formatie uw juiste sparring partner. De objectieve, heldere en pragmatische visie van Berg Formatie leidt in veel gevallen tot het juiste antwoord of zelfs de gewenste oplossing.

Professionalisering afdeling P&O

Voorziet de afdeling P&O het bestuur, de directie en het management van voldoende en betrouwbare adviezen en managementinformatie? Zijn zij voldoende toegerust – qua menskracht, kennis, apparatuur en programma’s – voor het samenspel tussen Personeel en Organisatie? Is het antwoord op een van deze vragen negatief of bestaat er twijfel, neemt u dan contact op met Berg Formatie voor een oriënterend gesprek.

Quick Scan P&O

Met een Quick Scan P&O geeft Berg Formatie inzicht in de stand van zaken rond uw personeelsbeleid. We analyseren onder meer uw personeelsformatie, de kwaliteit en deskundigheid van uw medewerkers en de aansluiting van het P&O beleid op uw organisatiedoelstellingen.
Aandachtspunten ontvangt u in een kort en bondig rapport. Berg Formatie geeft in een persoonlijk gesprek een toelichting op de uitkomst van de Quick Scan. Tijdens dit gesprek bespreken we ook de mogelijkheden voor een effectiever P&O beleid.

Contact

© Berg Formatie bv 2013 | creatie & realisatie puur!fct